Academia Saúde e Cia

Jiu-Jitsu

SEGUNDA


20h30
Jiu-Jitsu Adulto

TERÇA


18h40
Jiu-Jitsu Kids

19h20
Jiu-Jitsu Adulto

QUARTA


20h30
Jiu-Jitsu Adulto

QUINTA


18h40
Jiu-Jitsu Kids

19h20
Jiu-Jitsu Adulto

SEXTA


20h30
Jiu-Jitsu Adulto

SÁBADO