Academia Saúde e Cia

Jiu-Jitsu

SEGUNDA


06:30 – 07:30
Jiu-Jitsu Adulto

09:00 – 10:00
Jiu-Jitsu Infantil

18:30 – 19:30
Jiu-Jitsu Infantil

19:30 – 20:30
Jiu-Jitsu Adulto

TERÇA


07:30 – 08:30
Jiu-Jitsu Adulto

20:30 – 21:30
Jiu-Jitsu Adulto

QUARTA


06:30 – 07:30
Jiu-Jitsu Adulto

09:00 – 10:00
Jiu-Jitsu Infantil

18:30 – 19:30
Jiu-Jitsu Infantil

19:30 – 20:30
Jiu-Jitsu Adulto

QUINTA


07:30 – 08:30
Jiu-Jitsu Adulto

20:30 – 21:30
Jiu-Jitsu Adulto

SEXTA


SÁBADO


09:00 – 10:00
Jiu-Jitsu Infantil

11:00 – 12:00
Jiu-Jitsu Adulto